Menu

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Belora, s.r.o.pre kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom e-shopu (http://www.belora.sk/) firmy Belora, s.r.o.

 
1 Všeobecné ustanovenia

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu (http://www.belora.sk/) firmy Belora, s.r.o. (ďalej len e-shop) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Tovar je možné objednať pomocou formulára e-shopu.

V týchto obchodných podmienkach majú nasledovné výrazy tento význam:

Predávajúci - spoločnosť Belora, s.r.o. so sídlom Langsfeldova 24, 811 04 Bratislava
IČO: 36813851, DIČ: 2022419850, IČ DPH: SK2022419850
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava III., vložka č. 47258/B, oddiel Sro.

Kupujúci:
a/ spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti)
b/ fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

 

Fyzické a právnicke osoby - podnikatelia nie su spotrebiteľmi v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľov ani v prípade, ak do objednávky neuvedú svoje IČO, citácia z:

https://www.soi.sk/sk/najcastejsie-otazky.soi

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01. 05. 2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti Belora, s.r.o. prostredníctvom e-shopu.

2 Objednávanie tovaru

Kupujúci si môže prostredníctvom e-shopu objednať akýkoľvek tovar z ponuky e-shopu. Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
Objednávka je predávajúcim záväzne potvrdená na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru.
Po úspešnom odoslaní objednávky Vám systém automaticky odošle informačný e-mail s číslom objednávky ktorú od Vás prijal. Tento e-mail má len informačný charakter a neslúži ako záväzné potvrdenie Vašej objednávky.
Vašu objednávku Vám záväzne potvrdíme následne po preverení skladovej dostupnosti tovaru, spôsobu a realizácie platby.V prípade, že Vami objednaný tovar nebude momentálne dostupný v našich skladoch, alebo u našich dodávateľov, budeme Vás kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) za účelom dohody ďalšieho postupu a možností vybavenia Vašej objednávky. Ponúkneme Vám alternatívny tovar a po dohode upravíme (alebo zrušíme) Vašu objednávku.


3 Ochrana osobných údajov

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
3.2 Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci" alebo „dotknutá osoba") poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.belora.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.
3.3. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 3.2, príjemcovia týchto údajov sú najmä títo sprostredkovatelia:

preprava objednaného tovaru:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Budča 1039, 962 33 Budča
IČO: 36624942
zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Vložka číslo: 9084/S

Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Bratislava
IČO: 31 329 217
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, Vložka č.3215/B

City Courier Slovakia , s.r.o.
Sídlo: Rovniankova 13, 851 02 Bratislava
IČO: 45 918 996
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, Vložka č.68633/B

Packeta Slovakia s.r.o.
Sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
IČO: 48 136 999
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, Vložka č.105158/B

 

vyhodnocovanie zákazníckej spokojnposti a hodnotenie e-shopu:

Heureka Group a.s.
Sídlo: karolinska 650/1, 180 00 Praha
IČO: 07822774

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať."

Viac informácií o ochrane osobných údajov získate tu.
4 Ceny a platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH v mene EUR. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.


Kupujúci má možnosť výberu spôsobu úhrady: 
- platba v hotovosti alebo cez platobný terminál kartami VISA a MasterCard v kamennom obchode predávajúceho 
- platba kuriérovi GLS pri prevzatí tovaru (dobierka)v hotovosti

- platba kuriérovi (CITY kuriér) pri expresnom doručení v rámci Bratislavy je vždy v hotovosti
- platba kartou prostredníctvom služby GP WebPay (Visa a MasterCard)
- SporoPay - platba prostredníctvom internetbankingu pre majiteľov účtu v Slovenskej sporiteľni


5 Dodacie podmienky, náklady na dodanie tovaru a upozornenie na "rozbalenie balenia elektrospotrebičov" za účelom vyplnenia ich výrobného čísla zariadenia do záručného listu

Odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke, prípadne podľa dohody jedným z nasledujúcich spôsobov:
- osobne - bez obmedzenia hodnoty objednávky v kamennom obchode v Bratislave
- zásielkovou službou

Poznámka: Všetky produkty ktoré predávame sú z oficiálneho autorizovaného dovozu na Slovensko. Podľa nariadenia dovozcu každý vonkajší obal elektrospotrebiča ktorý je označený výrobným číslom otvárame aj keď pritom musíme porušiť pečať - lepiacu pásku na vonkajšom papierovom obale zariadenia. Zo spotrebiča následne opisujeme jeho výrobné číslo do záručného listu ktorý je súčasťou zariadenia. Súčasne garantujeme, že ste dostali nový, nikým pred Vami neodskúšaný produkt (na produkte môžu byť odtlačky prstov expedienta ktorý vypĺňal záručný list, nie sme klenoty, rukavice nepoužívame). K strojčekom na vlasy pridávame navyše aj návod na starostlivosť, kde otvorenie krabice priamo spomíname na príbalovom letáku. Taktiež pozáručný servis podmieňujeme predložením "starého" vyplneného záručného listu, takže tento Vám odporúčame odložiť si aj po skončení záruky.

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou s logom Belora. Kupujúci je oprávnený odmietnúť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladov oznámiť predávajúcemu (napr. elektronickou poštou alebo telefonicky). Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare, ani za dodanie neúplného množstva tovaru a druhu objednaného tovaru. Pokiaľ poškodenie spôsobené pri preprave kupujúci zistí až po prevzatí, je povinný neodkladne, najneskôr do 1 pracovného dňa oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu za účelom spísania reklamačného protokolu s príslušným dopravcom. Tovar treba ponechať v originálnych obaloch pre kontrolu príslušného dopravcu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
V súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Zb. z.) spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú.


Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho, a ak nedôjde k následnej dohode predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 3 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie prostredníctvom e-shopu ako miesto doručenia.  

Typy dopravy v rámci SR a ich ceny:

- osobný odber v kamennej predajni v OD Slimák - poplatok za osobný odber je 1,00 Eur s DPH, osobný odber je možný iba pre objednávky ktoré boli zaplatené pri vytvorení objednávky, kupujúci bude na prevzatie tovaru následne písomne vyzvaný.

- doručenie kuriérom GLS pri hodnote objednávky od 0 do 80 Eur:

a/ pri platbe kuriérovi GLS dobierkou - cena dopravy je 5,50 Eur (4,50 doprava + 1,00 dobierka).
b/ pri platbe kartou prostredníctvom GP WebPay - cena dopravy je 4,50 Eur

- doručenie kuriérom GLS pri hodnote objednávky nad 80 Eur

a/ pri platbe kuriérovi GLS dobierkou - cena dopravy je 1,00 Eur (0,00 doprava + 1,00 dobierka).
b/ pri platbe kartou prostredníctvom GP WebPay - cena dopravy je 0,00 Eur


- doručenie na odberné miesto Packeta (Zásielkovňa) pri hodnote objednávky od 0 do 80 Eur:

a/ iba pri platbe kartou prostredníctvom GP WebPay alebo SporoPay - cena dopravy je 4,30 Eur

- doručenie na odberné miesto Packeta (Zásielkovňa) pri hodnote objednávky nad 80 Eur:

a/ iba pri platbe kartou prostredníctvom GP WebPay alebo SporoPay - cena dopravy je 0,00 Eur

Expresné doručenie pre oblasť Bratislavy a jej mestských častí:

možnosť doručenia zásielky do 3 hodín osobným expresným kuriérom Bratislava City kuriér (City Courier Slovakia) počas pracovných dní od pondelka do piatku. Objednávka musí byť uskutočnená PO-PIA od 9.00 do 13.00 s garantovaným doručením do dvoch hodín (od 12.00 do 16.00) v deň objednávky. Objednávku je potrebné zaplatiť ihneď kartou alebo prevodom v SLSP.

- doručenie kuriérom: 12 Eur

Ak bude objednávka uskutočnená počas dní pracovného voľna, sviatkov alebo cez pracovný deň po 13.00, potom bude zásielka doručená nasledujúci pracovný deň do 12.00 ráno.

Služba je možná pre: centrum, Ružinov, Nové mesto, Prievoz, Staré grunty, Patrónka, Petržalka, Kramáre, Koliba, Rača, Vajnory, Dúbravka, Karlová Ves, Lamač, Podunajské Biskupice, Dolné hony, Vlčie hrdlo, Trnávka.

Služba nie je možná pre: Jarovce, Rusovce, Čuňovo, Devínska Nová Ves, Devín, Záhorská Bystrica.


Ak si však kupujúci opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom predávajúceho vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.

Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom.

Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Ak si kupujúci vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v kamennom obchode predávajúceho na adrese Belora, s.r.o., OD Slimák - 2 poschodie, Hálková ul. 1, Bratislava (informácie o otváracích hodinách sú v sekcií Kontakty), poplatok za osobný odber je 1,00 Eur s DPH. Kupujúci bude na prevzatie tovaru písomne vyzvaný.

6 Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho - kupujúci má možnosť stornovať objednávku telefonicky alebo e-mailom na adresu info@belora.sk pokiaľ ešte nebola uskutočnená expedícia objednaného tovaru.
Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
- nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 3 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

7 Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy (netýka sa priameho predaja na kamenej predajni!)

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. 


Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania a ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemáte ak ste nakupovali na firmu a uviedli IČO firmy, ak ste do objednávky IČO neuviedli ale máte ho (dá sa preveriť na www.zrsr.sk alebo www.orsr.sk ) alebo ak pracujete ako zamestnanec v barber shope alebo kaderníctve (nie ste spotrebiteľom podľa zákona na ochranu spotrebiteľov).

Tovar odporúčame zaslať späť v pôvodnom obale so všetkými súčasťami, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie...). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

1. Formulár o odstúpení od zmluvy (tu nájdete vzor formulára, ktorý môžete použiť).
2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópia.

Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte iba na našu bratislavskú pobočku:

Belora, s.r.o., OD Slimák - 2. poschodie, Hálková ul. 1, 831 03 Bratislava

V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou (použitý, poškodený a/alebo neúplný, s poškodeným a/alebo neúplným obalom), predávajúci vystaví kupujúcemu dobropis na vrátený tovar v plnej výške, vráti peniaze a následne si bude nárokovať kompenzáciu zníženia hodnoty vráteného tovaru - uvedenie do pôvodnúho stavu, ktoré je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu v súlade s ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR (náklady ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru).


V súlade s § 7 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
•  poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
•  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
•  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
•  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.


Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní bankovým prevodom na ním určený účet, resp. po vzájomnej dohode osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.

V prípade ak kupujúci ktorý nie je spotrebiteľom bez súhlasu predávajúceho nulitne odstúpi od uzatvorenej zmluvy odvolávajúc sa na zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) a následne doručí bez súhlasu predávajúceho balík na adresu sídla alebo prevádzky predávajúceho, predávajúci si vyhradzuje právo balík neotvárať a uložiť ho do depozitu až do doriešenia nulitného odstúpenia od zmluvy. Súčasne si predávajúci vyhradzuje právo učtovať kupujúcemu ktorý nie je spotrebiteľom poplatok za skladovanie balíka vo výške 1 Eur s DPH za každý deň uskladnenia v depozite predávajúceho.  

8 Reklamačné podmienky a záruky

Odporúčame kupujúcemu aby si vizuálne skontroloval balík ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vhodné spísať s doručovateľom (kuriérom) protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale prosíme bezodkladne nahlásiť na info@belora.sk.

Spolu s každým elektrickým zariadením je dodaný aj potvrdený záručný list ktorý obsahuje viac informácií o tariadení ako doklad o kúpe, kupujúci je povinný si ho uschovať pre prípad možnej reklamácie.

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a/alebo výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Konkrétne na značky Moser/Wahl/Ermila je poskytovaná záruka 2 roky, na značky Andis, BaByliss PRO, Diva Pro, Salon Ambience 1 rok, na značky Cerena Solingen, Jaguar Solingen, Kyone, Olivia Garden, Sibel/Sinelco 6 mesiacov.

Záruka na profesionálne používané vybavenie do kaderníctiev / barber shopov (kadernícke a barber kreslá, umývacie boxy, iný nábytok) je 12 mesiacov od doručenia.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod., a v prípade, že k predávanej veci je priložený návod na použitie, montážny návod, technický list, resp. iný návod či pokyny na použitie, nezodpovedá predávajúci v rámci zodpovednosti za vady kupujúcemu spotrebiteľovi v prípade, že bol tovar použitý v rozpore s pravidlami a podmienkami na použitie uvedené v priloženom dokumente. Záruka sa nevzťahuje najmä na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou povahou, teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia - nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy), prepätím, napr. pri údere blesku, pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..


9 Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.
Zákazník musí reklamovaný tovar výhradne doručiť na adresu BELORA, s.r.o., OD Slimák, Hálkova 1, 831 03 Bratislava. Pre uplatnenie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci priložil príslušný doklad (kópiu) o nákupe, potvrdený záručný list ak bol vystavený pretože obsahuje viac údajov o produkte ako doklad o kúpe a tiež jednoznačný a detailný popis závady - bez neho nie je možné reklamáciu riešiť. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a/alebo výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, doba na vybavenie reklamácie sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, doba na vybavenie reklamácie je 30 dní.

Upozorňujeme, že tovar zaslaný balíkom na adresu sídla firmy (Langsfeldova 24, Bratislava) pošta nedoručuje, preto sa vráti späť k odosielatelovi!


10 Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

11 Miesto reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Pre účely nákupu cez internet sa predajňou rozumie BELORA, s.r.o., OD Slimák, Hálkova 1, 831 03 Bratislava. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe, potvrdeným záručným listom a priloží jednoznačný a detailný popis závady. Pri prechodnom zatvorení, príp. zrušení prevádzkárne sa reklamácie uplatňujú v tej prevádzkárni , ktorá je uvedená na výveske o prechodnom zatvorení príp. zrušení prevádzkarne.

12 Záručná lehota

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote a reklamujúci musí predložiť dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru.  

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, ak kupujúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, záručná doba je stanovená na 6, 12 alebo 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim podľa vyznačenia na záručnom liste alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru.

Záruka na profesionálne používané vybavenie do kaderníctiev / barber shopov (kadernícke a barber kreslá, umývacie boxy, iný nábytok) je 12 mesiacov od doručenia.

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

 1. nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
 3. uplynutím záručnej doby tovaru
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
 8. všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 10. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 11. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 12. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.


To isté platí pre nedostatky ktoré vzniknú v dôsledku bežného opotrebovania jednotlivých dielov zariadenia (najmä opotrebovanie strihacích hlavíc, otupenie nožníc a redukcia kapacity akumulátorov). Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

13 Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

14 Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

15 Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

16 Uschovanie záručného listu pre potreby pozáručného servisu

Predávajúci odporúča kupujúcim odloženie vyplneného záručného listu k elektrickým zariadeniam pre prípad potreby pozáručného servisu aj po uplynutí záručnej doby. Predávajúci preberá na pozáručný servis výlučne zariadenia, kde je možné preukázať pôvod zariadenia u predávajúceho vyplneným záručným listom k servisovanému zariadeniu! 

17 Informácie o možnosti riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@belora.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

18 Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Pre doručenie do Českej republiky prejdite prosím na náš český eshop www.belora.cz. Zo slovenského eshopu do ČR nedoručujeme!


Tieto obchodné podmienky nadobúdú platnosť dňa 11.11. 2014

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Zavrieť
Zavrieť